PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radomsku

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 4.06.2020 r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Przywara, admin@psp.komprachcice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48446826392. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-04.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5
im. Mikołaja Kopernika w Radomsku
ul. Narutowicza 207
97-500 Radomsko
telefon stacjonarny: +48446826392
telefon mobilny: +48663918535
e-mail: psp5r-sko@wp.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jarosław Olszowy – tel. +48501712126 www.psp.komprachcice.pl

Ułatwienia dostępu:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję, spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące funkcje:

  • powiększanie tekstu
  • zmniejszanie tekstu
  • pokazanie strony w kolorach szarości
  • ustawienia wysokiego kontrastu
  • pokazanie strony w kolorach tzw. negatywu
  • podkreślanie linków
  • zmiana stylu czcionek

Funkcje te są dostępne pod specjalnym piktogramem znajdującym z lewej strony ekranu.

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

Deklarację dostępności zaktualizowano dnia 13.03.2024 r.

 

 

 

….

 

Skip to content